Všeobecné obchodní podmínky

obchodní podmínky e-shopu

Fibart Retail

   1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
    1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) právnické osoby podnikající dle živnostenského zákona, zapsanou v obchodním rejstříku: Fibart Retail s.r.o., IČO: 06192980, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 277862 (dále jen „prodávající“ nebo „Fibart Retail“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího nebo jiným způsobem dále popsaným v těchto obchodních podmínkách ohledně zboží prodávaného prodávajícím (dále jen „zboží“). Internetový obchod (e-shop) je prodávajícím provozován na webové stránce aktuálně umístěné na internetové adrese fibartsocks.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
    2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
    3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
    4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a anglickém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
    5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
   2. [AK JR1] UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
    1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije[AK JR2] .
    2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.    
    3. Webové rozhraní obchodu může obsahovat také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Nejsou-li náklady spojené s balením a dodáním zboží uvedeny na webových stránkách, pak platí, že prodávající kupujícímu tyto náklady při dodání zboží neúčtuje.
    4. Nedohodnou-li se strany výslovně písemně jinak, je objednávku zboží možné učinit pouze prostřednictvím objednávkového formuláře ve webovém rozhraní obchodu (viz bod 2.5).  
    5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 2. způsobu úhrady kupní ceny zboží,
 3. údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, a
 4. případně informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
    1. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „[___Objednat?__]“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
    2. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, objednávka ze zahraničí) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
    3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
    4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
    5. Prodávající je oprávněn určit maximální množství konkrétního zboží, které lze dodat kupujícímu, a tedy ohledně kterého je možné uzavřít kupní smlouvu.
   1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
    1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží (viz bod 2.3 obchodních podmínek) dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 1. bezhotovostně převodem na následující účty prodávajícího:
 • pro platbu v českých korunách (Kč) účet prodávajícího č. [___115-4676100237/0100__], vedený u společnosti [___KB__],
 • pro platbu v eurech (Eur) účet prodávajícího č. [____115-4676100237/0100_], vedený u společnosti [___KB__]

(dále jen „účet prodávajícího“);

 1. bezhotovostně platební kartou (prodávající si vyhrazuje právo akceptovat pouze určité typy platebních karet);
 2. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému [__Global payment___].
    1. S předchozím souhlasem prodávajícího lze dále individuálně sjednat následující způsoby placení: v hotovosti v provozovně prodávajícího na místě sjednaném mezi prodávajícím a kupujícím. V případě hotovostní platby je kupující povinen prodávajícímu závazně sdělit bankovní účet kupujícího, na něž má prodávající v odůvodněných případech vrátit platbu od kupujícího (bod 4.5 obchodních podmínek).
    2. Nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak, je kupní cena splatná předem, tj. ještě před dodáním zboží, a to ve lhůtě 7 dnů od uzavření kupní smlouvy, tj. od potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu (viz bod 2.8 obchodních podmínek). Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
    3. V případě bezhotovostní platby (bod 3.1 obchodních podmínek) je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě platby v hotovosti (bod 3.2 obchodních podmínek) je kupní cena uhrazena její hotovostní úhradou kupujícímu.
    4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
    5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
   1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
    1. Kupující bere na vědomí, že od kupní smlouvy nelze odstoupit zejména z důvodů a v případech uvedených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku.
    2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů od dne uzavření smlouvy a jde-li o
 1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
    1. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozím ustanovení. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího [___Rybná 682/14, Staré město, Praha 1, 110 00, __].
    2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
    3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to na bankovní účet, ze kterého platbu kupujícího přijal, resp. který mu kupující závazně sdělil v případě hotovostní platby (viz bod 3.2. obchodních podmínek). Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
    4. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
    5. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
    6. Kupující může pro odstoupení od smlouvy využít tento formulář pro odstoupení od smlouvy:

Adresát: Fibart Retail s.r.o., IČO: 06192980, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

   1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
    1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné zvýšené nebo dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
    2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
    3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. To platí i v případě, že prodávající náklady spojené s doručením zboží kupujícímu při prvním pokusu o doručení neúčtoval (viz bod 2.3 obchodních podmínek).
    4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
    5. Není-li v potvrzení objednávky nebo při provádění objednávky ve webovém rozhraní obchodu uvedena jiná lhůta dodání, platí, že prodávající je povinen dodat zboží, jež je předmětem kupní smlouvy, ve lhůtě tří (3) měsíců od jejího uzavření.
    6. Kupující, je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít. Převzetím kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.
    7. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část zejména v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V takovém případě prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřídit objednávku na zboží, které nemá v nabídce webového rozhraní obchodu, jakožto i objednávku na zboží, které výrobce či dodavatel nemůže dodat.
    8. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
   2. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
    1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
    2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
    1. Kupující bere na vědomí, že zboží nabízené prodávajícím ve webovém rozhraní obchodu nepředstavuje zboží dodávané podle určitého smluveného vzorku nebo předlohy.
    2. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí:
 1. u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 2. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
 3. u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
 4. vyplývá-li to z povahy zboží.
    1. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.
   1. REKLAMACE ZBOŽÍ     
    1. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu, že má zboží vady, bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. Při uplatnění práva z vad je kupující povinen specifikovat, jakým způsobem se vada projevuje, uvést volbu práva z vad, které uplatňuje, a dále sdělit, zda si zboží po skončení řízení o uplatnění práva z vad vyzvedne osobně, nebo mu má být zboží zasláno na jeho adresu.
    2. Kupující je povinen prokázat, že jeho právo z vad je oprávněné, zejména že zboží zakoupil u prodávajícího a kdy ji zakoupil. V případě zaslání zboží přepravní službou je vhodné zejména zaslání kopie nákupního dokladu. Právo z vad se považuje za řádně uplatněné, jestliže je reklamované zboží kompletní a doloženo potřebnými doklady. V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nejlépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s dodanými součástmi a příslušenstvím. Reklamované zboží bude přijato k reklamaci, jen jestliže je zboží řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.
    3. Kupující, v případě že bude zboží k uplatnění práva z vad zasílat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je povinen označit zásilku obsahující vadné zboží a shora uvedené doklady nápisem “REKLAMACE” a dále o uvedení dostatečných kontaktních údajů, zejména adresy a telefonního čísla.
    4. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 6.2 těchto obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se však vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
    5. Nezvolí-li kupující své právo včas, má právo jen na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
    6. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
    7. Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.
    8. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí,
 1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
 2. použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,
 3. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 4. prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.
    1. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
    2. Neoznámil-li kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
    3. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
    4. Práva kupujícího z vady uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny na adrese [__OC Stromovka, prodejna Fibart v přízemí, Veletržní 24, Praha 7, 170 00___]. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.
    5. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
    6. Prodávající, poté, co reklamaci vyřídí, vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, byla-li reklamace vyřízena opravou, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
   1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
    1. Je-li se souhlasem prodávajícího zboží dodáváno před uhrazením kupní ceny, nabývá kupující vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
    2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
    3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy [info@fibart.cz]. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
    4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
    5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
   2. DORUČOVÁNÍ
    1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
   3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
    1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
    2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
    3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: [_Rybná 682/14, Staré Město, Praha 1, 110 00____], adresa elektronické pošty [_____], telefon [_776 330 843____].

    1. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od [__01.05. 2021___]. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce; v případě rozporů má česká verze přednost.
    2. Informace o zpracování osobních údajů jsou vždy aktuální a uveřejněné na stránkách E-shopu.

                                                

* * * * *


 [AK JR1]Zřídit uživatelské rozhraní / uživatelský účet není nezbytné. Je to další možnost, jak se snažit „podchytit“ identifikaci zákazníka, zmenšuje se pravděpodobnost, že si to objedná někdo jen tak (i když to by měla zajistit skutečnost, že se kupní cena platí předem). Objednávat zboží lze samozřejmě i jinak – např. prostřednictvím objednávkového formuláře, kde člověk rovněž uvádí své identifikační údaje (viz dále).

 [AK JR2]Toto ustanovení má chránit prodávajícího proti tomu, aby zákazník domáhal toho, že to, co prezentuješ na webu, mu také musíš dodat. Jinak řečeno, že objednávka je pro tebe závazná až v okamžiku, kdy ji potvrdíš (viz bod 2.8 OP).

 

Ustanovení § 1732 OZ totiž konkrétně stanoví:

 

㤠1732

 

(1) Právní jednání směřující k uzavření smlouvy je nabídkou, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata.

 

(2) Má se za to, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit.“ 


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).